ࡱ> :<9q` R$bjbjqPqP8.::2-*******>8,J$>czz" $=h!:!*```**4>>>`**>`>>**>n 2>30c>!$!>>!*R">4Hdc````>>> >>> >>>****** DN1 )Y%m;Sy'Yf[ eeQLYe^X6R{tfLRl :NmeQ/{_`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``0ZQvAS]N'Y|^yThQVYe'YO|^y meQ=[V[ SNAm ^beu ^ؚ }(NNSReWYe^ O cRYe^~f[`NTNN;NSU\ c"}^zYe^AmlQ:g6R ۏNekoSRt^Ye^KYS g:N0ygۏSv;mR 9hnc 0-NqQ-N.Y VRbsQNhQbmSeeNYe^ O^9eiva 0T 0NNUSMONN{tagO 0I{?eV{ĉ[ yr6R[,gRl0 X6R/fcf[!h cgqV[T,g^NN{t6R^ ǏlQ_bXt NuN (WeQLTv*NXgQ cgqNHQfnxv\MOL#ۏL8h v^9hnc8h~gZPQSf0db~bkX(uT TQ[vYe^\MOX(u6R^0 X6RYe^(W\g _{_ڋZQvYeNN ĉe\Le\#L:N =[z_hN9h,gNR j`[eeNؚ!hYe^LNL:NQR0LNS_ĉTf[/gS_ĉ u[V[l_lĉTf[!hvTyĉz6R^ RNO %N(lf[ :NN^h sQ1rf[u0 N0[eV 2019t^1g1ew eeQLvNNYe^(+T[XT)-N Q NwQYoRؚ~NNb/gLR GW[LX6R{t0 N0\MOn Tf[b| 9hncꁫ]\OϑTNXTSS`Q cQbXX6RYe^\MOv3u0NNY[8hGl;`Tf[b| v3u c!hRlQO[Te\LlQ_bX z^0 Tf[b| 9hncNNSU\0]\ONRSvsQBl:Nk*NX6R\MO6R[ 0)Y%m;Sy'Yf[X6RYe^\MONRfN 0N N{y 0\MONRfN 0 0 0\MONRfN 0/f[X6RYe^ۏLXg{tTgn8hv;NOnc ^Sb^_^Θ0yf[xvz0YefNN0>yOlQv gRI{Q[0X6RYe^MRg;NNR/fcS|~W0[b,TNR0Yef[RTNNyf[xvz[bWNR 0R N\BlT _YۏLXYef[ v^ؚ(ϑ[b 0\MONRfN 0-NvTyNR0 0\MONRfN 01uTf[b| [sP[bXTƖSOxvzQ[ bNNY[8hTS^0 N0bXb__ X6RYe^vbX]\O cgq^N>y@\sQNlQ_bX]\OvvsQĉ[gbL0 V0Xg{t N zX(uT T X6RYe^eQLT30eQ Nf[!h~{ 0)Y%m^NNUSMOX(uT TfN 0 T TgPN,:N4t^0 X(uT Tvz0Sf0dT~bkGW cgq 0NNUSMONN{tagO 0NS)Y%m^Tf[!h gsQX(uT T{tvsQĉ[gbL0 N Xg_G X6RYe^v]Dy)R_G cgq)Y%m^Tf[!hv?eV{ĉ[gbL0 N Xg8h X6RYe^Xg8h]\O1u@b(Wf[b| #~~[e0 1.OHQX(u Xg wQ gZSXf[MOvYe^XNoRYecLRbwQ gUxXf[MOvYe^XN^LRv NQۏLXg8h XgsS~bk0f[!h9hncX(uT T{tvsQĉ[NX6RYe^OSFUNT OHQSfb~X(uT T0 2.Xgn8h Tf[b| ^NXT TgnKNMR60eQ 9hncX6RYe^XgQv~ThsT 0\MONRfN 0TyNR[b`Q [X6RYe^ۏLhQb8h cQXg8hI{!k^08hI{!kR:N TLv d WD`gdDhx d WD`gd]A d WD`gd.zD 6d WD`6gd.zD dWD`gdO*V $da$gdO*V$a$gd.zD|$$ v : < J L T V X Z \ >Ƭ~hhh~NN2h]ACJ OJPJQJ^JaJ fHo(q +h.zDCJ OJPJQJaJ fHq 8h]Ah.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q !h.zDCJ OJPJQJ^JaJ o(2h.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 8hqh.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 8hqh]ACJ OJPJQJ^JaJ fHo(q >Lj6> \^ !!!!J"N"8#ɯ㯙ɯ}c2hDhxCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q U2hNCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q +h.zDCJ OJPJQJaJ fHq 2h.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 2h]ACJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 8hDhxh.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q "vn\lD !:!!!""h"###0$:$Z$ d WD`gdDhx d WD`gd.zDNNYO T gsQ[Tf[b| cNvXYe^8hI{!k^ۏL~T[ v^\[~gcN!hRlQO[8hybQ0 ~!hRlQOybQvX6RYe^8hTy@\vsQĉ[Rt~bkX(usQ|Kb~0 N0vQNNy X6RYe^e\Lg SNSRf[!h~~vZQ?e{t\MOTvQNNNb/g\MOzX N\0zXbRv ScMR~_gXg cgqev\MOzX(uT T0 mQ0DR N ,gRlpSSKNeweL0 N ,gRl1uNNY#ʑ0   PAGE PAGE 4 8#x###0$:$H$N$R$T$V$z$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$̯̯̗}}yqmqmqmqmi_Y_Yi_Y_NhFt0JmHnHu hK0JjhK0JUhO*VhD?jhD?UhI2hDhxCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q .h.zDCJ OJPJQJaJ fHo(q 8hDhxh.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 2h.zDCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 2hFtCJ OJPJQJ^JaJ fHo(q Z$z$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &`#$gd| &dPgdFt d WD`gd.zD$$$$$$hIhD?hO*V hK0JjhK0JU$$$6182P:p. A!@"@#@$(%S R@R .zDcke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh?@ABKLMXYZ[\]^a0000I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00@0I00@01I00I00@0@0I00I00I00I00I00I00 /)&GNX js+Ru( !1aK00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00I00K00I00 (*,/ >8#$$ vZ$$$ $ "$/!!@ @ 0( B S ?H0( _GoBackBaBaBc4DCc4t< aa;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 12019DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonth ProductIDYearNoR )ij *+QRu'(22445578:;=>^a04EIuy'+36Y]SW|5922445578:;=>^a333333333333333333333333018;ii55vy122445578:;=>BJMWa22445578:;=>^apHc[Z+p Q,o) )-P.`4; p;t>D?]AA_B1D.zD,J>vNoSO*V'ZK_aFcbfihrj.kdKkr7rJsFtuDwDhxV@y7z